مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ ادبیات مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲ سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳ مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱ سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۲ پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳ اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۴ همیاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۵ روابط اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۵-۱ وضعیت فرهنگی خانواده ……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۲ آرامش روانی و عاطفی خانواده ……………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۳ نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنان ……………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۴ آموزشی های تقویتی …………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۵ انجام منظم تکالیف درسی در منزل ………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۶ آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان ……………………………………………………………………………………..

۲-۳-۵-۷ رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس ………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۶ تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………

۲-۳-۷ اهمیت سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۸ زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۹ ابعاد سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۱۰ شاخص سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱۰-۱ مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۱۰-۲ انسجام اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی ……………………………………………………………………………………..

۲-۴-۱ جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۲ جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۳ نحوه ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………

۲-۴-۳-۱ فروبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۲ ثبات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۳ ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۴ عوامل دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۵ نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….

۲-۵-۱ نقش سازمانهای بخش دولتی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶ پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷ پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۸ سرمایه اجتماعی و حیثیت دموکراتیک گروه های اجتماعی…………………………………………………………………………..

۲-۹ انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۱ انواع انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۲ انگیزش و یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۳ انگیزش و شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴ عوامل موثر بر انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۱ نقش نیازها و سایق ها……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۲ اصل تقویت………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۳ خود پنداره و انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۴ اهمیت دوستان………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵ ارتقا انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۱ آگاهی شاگردان از هدف های درس…………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۵-۲ رفاقت یا رقابت…………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵-۳ استفاده از شیوه های نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵-۴ استفاده بجا از تشویق های کلامی و صراحت بازخورد………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵-۵ آسان به دشوار بودن روال آموزش………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۶ ملموس کردن آموزش……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۵-۷ مشارکت در یادگیری توسط فراگیران…………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۸ بازخورد به موقع………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۹ تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۵-۱۰ استفاده از مشوق های درونی و بیرونی………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰ عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰-۱ تاکید بر رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰-۲ جو عاطفی مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۰-۳ پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان……………………………………………………………………………………………

۲-۱۰-۴ نگرش معلم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۵ عقب ماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۶اثرات پیشرف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۱ علل ترک تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۲ راه های کاهش شکست در تحصیل………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳ عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳-۱ ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه های مختلف……………………………………………………………………………

۲-۱۳-۲ شرایط اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۳-۳ تاثیر و نفوذ والدین…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳-۴ شخصیت فرد………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴ پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۱ انگیزیش………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲ خود کارامدی…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱ تعریف خودکارامدی……………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۲ انواع خود کارامدی……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳ ابعاد خود کارامدی ادراک شده……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳-۱ سطح……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳-۲ عمومیت………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳-۳ نیرومندی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴ منابع باورهای خودکارامدی…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۴-۱ تجارب مسلط………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴-۲ تجارب جانشینی………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۴-۳ قانع سازی کلامی…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴-۴ حالت های فیزیو لوژیکی و هیجانی…………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴-۵ تجارب تصویر سازی ذهنی……………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۵ خودکارامدی بالا و پایین………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۶ خودکارامدی ، انگیزش و اسناد……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۷ جنسیت و خودکارامدی………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۸ خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۹ تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارامدی…………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۹-۱ نقش باورهای خودکارامدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه……………………………………………

۲-۱۴-۲-۹-۲ تحلیل تحولی باورهای خودکارامدی در گستره زندگی………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۰ تاثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارامدی……………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱۱ تاثیر دوستان و همسالان………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱۲ نقش مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۱۳ رشد خودکارامدی بواسطه تجارب مرحله گذار نوجوانی…………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۱۴ خودکارامدی مرتبط با بزرگسالی………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۵ ارزیابی مجدد خودکارامدی با افزایش سن……………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۱۶ راهبردهای بهبود خودکارامدی…………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۷ پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۸ عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرف تحصیلی………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱۹ رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………….

۲-۱۵ پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۵-۱ مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۵-۲ مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۶ نتیجه گیری از مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۷ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱ نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱-۱ نظریه ریمون بودون……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱-۲ نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود…………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۳ نظریه کانوی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۷-۱-۴ نظریه هارالامپوس………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱-۵ نظریه لکسون………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۶ نظریه لنسکی………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۷ نظریه یان رابرتسون………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۸ نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت…………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۲ نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی…………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۲-۱ الگوی اتکینسون………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۷-۲-۲ نظریه مک کلند…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۲-۳ نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)……………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۲-۴ نظریه زیستی – تعلق – رشد…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸ چهرچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۱ نظریه مک کللند……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۲ الگوی اتکینسون……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۳ نظریه پیربوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲۰ مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *